32x6的简便运算

简便计算过程:32*6÷32*6=32÷32*6*6=1*6*6=36

200-32*6=200-(30+2)*6=200-30*6-2*6=200-180-12=20-12=8

200-30*6-2*6=200-180-12=8

200-32X6最简便最的计算200-32X6=200-192=8直接计算

200 一32X6的简算=4x50-4x8x6=4x(50-48)=4x2=8

解:32X33十32X6等于( 1248 ) ∵已知需求出32X33十32X6等于多少 X * Y + Y * Z = Y * (X + Z) ∴32 X 33 十 32 X 6 = 32 * (33 + 6) = 32 * 39 = 32 * (40 - 1) = 32 * 40 - 32 * 1 = 1280 - 32 = 1248 答:32X33十32X6等于1248

你好!32x6十68十67=32*6+32*2+4+32*2+3=32*(6+2+2)+4+3=320+7=327 如有疑问,请追问.

=900÷6÷32=150÷32=4.6875 麻烦采纳哦!!~~~~~~~~~~~~~~~~~

你好,很高兴回答您的问题.有什么简便方法就直接计算这也不难6.6-6=0.632*1.25=4040+6=46

32x5x6=32x30=960以上就是简便方法.

相关文档

900-56 4的脱式运算
87 99 87的简便运算
1512x10 6计算
200-32 6的简便运算
200一32x6的简便计算
102x56简便
232-32x6怎样简便计算
250x 32x6 x125简便运算
qimiaodingzhi.net
zhnq.net
zxqs.net
mwfd.net
ddgw.net
电脑版